کانال مجله الکترونیکی رنگین کمان سیاه

دسته :
یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره
رای تان را ثبت کنید.
کانال مجله الکترونیکی رنگین کمان سیاه
کانال مجله الکترونیکی رنگین کمان سیاه

کانال مجله الکترونیکی رنگین کمان سیاه

کانال مجله ی الکترونیکی رنگین کمان سیاه
(موسیقی و فیلم بین المللی)
http://telegram.me/black_rainbow_mag

– موزیک های بین المللی ( راک، جاز، پاپ،کلاسیک و…)
– معرفی آثار و سبک ها و بند های مختلف موزیک
– لیریک با ترجمه فارسی موزیک

– معرفی بهترین فیلم های تاریخ
– معرفی بازیگران وکارگردان ها
– تکه ویدیوهایی از فیلم

و هر آنچه که دیدن و شنیدنش برای هر کس با هر سلیقه ای واجب است . . .

http://telegram.me/black_rainbow_mag-کانال مجله ی الکترونیکی رنگین کمان سیاه
(موسیقی و فیلم بین المللی)
http://telegram.me/black_rainbow_mag

– موزیک های بین المللی ( راک، جاز، پاپ،کلاسیک و…)
– معرفی آثار و سبک ها و بند های مختلف موزیک
– لیریک با ترجمه فارسی موزیک

– معرفی بهترین فیلم های تاریخ
– معرفی بازیگران وکارگردان ها
– تکه ویدیوهایی از فیلم

و هر آنچه که دیدن و شنیدنش برای هر کس با هر سلیقه ای واجب است . . .

http://telegram.me/black_rainbow_mag-کانال مجله ی الکترونیکی رنگین کمان سیاه
(موسیقی و فیلم بین المللی)
http://telegram.me/black_rainbow_mag

– موزیک های بین المللی ( راک، جاز، پاپ،کلاسیک و…)
– معرفی آثار و سبک ها و بند های مختلف موزیک
– لیریک با ترجمه فارسی موزیک

– معرفی بهترین فیلم های تاریخ
– معرفی بازیگران وکارگردان ها
– تکه ویدیوهایی از فیلم

و هر آنچه که دیدن و شنیدنش برای هر کس با هر سلیقه ای واجب است . . .

http://telegram.me/black_rainbow_mag-کانال مجله ی الکترونیکی رنگین کمان سیاه
(موسیقی و فیلم بین المللی)
http://telegram.me/black_rainbow_mag

– موزیک های بین المللی ( راک، جاز، پاپ،کلاسیک و…)
– معرفی آثار و سبک ها و بند های مختلف موزیک
– لیریک با ترجمه فارسی موزیک

– معرفی بهترین فیلم های تاریخ
– معرفی بازیگران وکارگردان ها
– تکه ویدیوهایی از فیلم

و هر آنچه که دیدن و شنیدنش برای هر کس با هر سلیقه ای واجب است . . .

http://telegram.me/black_rainbow_mag-کانال مجله ی الکترونیکی رنگین کمان سیاه
(موسیقی و فیلم بین المللی)
http://telegram.me/black_rainbow_mag

– موزیک های بین المللی ( راک، جاز، پاپ،کلاسیک و…)
– معرفی آثار و سبک ها و بند های مختلف موزیک
– لیریک با ترجمه فارسی موزیک

– معرفی بهترین فیلم های تاریخ
– معرفی بازیگران وکارگردان ها
– تکه ویدیوهایی از فیلم

و هر آنچه که دیدن و شنیدنش برای هر کس با هر سلیقه ای واجب است . . .

http://telegram.me/black_rainbow_mag

ای دی مدیر کانال : @black_rainbow_95
ای دی کانال : @black_rainbow_mag[teleShare]
تبلیغات تبلیغات