کانال بیراهه

دسته :
یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره
رای تان را ثبت کنید.
کانال بیراهه

کانال بیراهه

دلنوشته های من فریاد بلند سکوت توست که سربرآورده شده در قلم
بخوان صدا را…
اینجا تلاقی نقطهءاشتراکیست بین من و تو به نام دلتنگی_ع.ه

دلنوشته های من فریاد بلند سکوت توست که سربرآورده شده در قلم
بخوان صدا را…
اینجا تلاقی نقطهءاشتراکیست بین من و تو به نام دلتنگی_ع.ه

دلنوشته های من فریاد بلند سکوت توست که سربرآورده شده در قلم . . .دلنوشته های من فریاد بلند سکوت توست که سربرآورده شده در قلم . . .دلنوشته های من فریاد بلند سکوت توست که سربرآورده شده در قلم . . .دلنوشته های من فریاد بلند سکوت توست که سربرآورده شده در قلم . . .دلنوشته های من فریاد بلند سکوت توست که سربرآورده شده در قلم . . .دلنوشته های من فریاد بلند سکوت توست که سربرآورده شده در قلم . . .دلنوشته های من فریاد بلند سکوت توست که سربرآورده شده در قلم . . .

دلنوشته های من فریاد بلند سکوت توست که سربرآورده شده در قلم . . .دلنوشته های من فریاد بلند سکوت توست که سربرآورده شده در قلم . . .دلنوشته های من فریاد بلند سکوت توست که سربرآورده شده در قلم . . .دلنوشته های من فریاد بلند سکوت توست که سربرآورده شده در قلم . . .دلنوشته های من فریاد بلند سکوت توست که سربرآورده شده در قلم . . .دلنوشته های من فریاد بلند سکوت توست که سربرآورده شده در قلم . . .دلنوشته های من فریاد بلند سکوت توست که سربرآورده شده در قلم . . .

دلنوشته های من فریاد بلند سکوت توست که سربرآورده شده در قلم . . .دلنوشته های من فریاد بلند سکوت توست که سربرآورده شده در قلم . . .دلنوشته های من فریاد بلند سکوت توست که سربرآورده شده در قلم . . .دلنوشته های من فریاد بلند سکوت توست که سربرآورده شده در قلم . . .دلنوشته های من فریاد بلند سکوت توست که سربرآورده شده در قلم . . .دلنوشته های من فریاد بلند سکوت توست که سربرآورده شده در قلم . . .دلنوشته های من فریاد بلند سکوت توست که سربرآورده شده در قلم . . .دلنوشته های من فریاد بلند سکوت توست که سربرآورده شده در قلم . . .

ای دی مدیر کانال : @pathlessa
ای دی کانال : @pathless2AH[teleShare]
تبلیغات تبلیغات